Akko Switches

Custom Mechanical Keyboard Switches by Akko

Akko Switch Types

Akko Matcha Green switch

Akko Matcha Green

50g linear

Akko Ocean Blue switch

Akko Ocean Blue

45g tactile

Akko Rose Red switch

Akko Rose Red

43g linear

Akko Switch Comparison

NameFeelActuation ForcePre-TravelTotal TravelVendor
Akko Matcha Green Linear 50g 1.9 mm 4.0 mm Amazon
Akko Ocean Blue Tactile 45g 1.9 mm 4.0 mm Amazon
Akko Rose Red Linear 43g 1.9 mm 4.0 mm Amazon

Where To Buy

Back To Switches